Stop the War on Migrants

[Tijden worden nog bekend gemaakt middels een blokkenschema]
English below. LET OP, deze presentatie zal in het Engels worden gegeven.
De EU voert een oorlog tegen migratie en de wapenindustrie maakt er winst mee. Migratie wordt door de EU gezien als een bedreiging voor haar veiligheid. Ze reageert erop door haar grenzen te militariseren en te interveniëren in andere landen.

Dit houdt in dat de EU gewapende eenheden naar haar grenzen stuurt, veiligheidshekken bouwt (met de daarbij horende surveillance en detectie technologie), het gebruik van autonome systemen verhoogt (zoals drones) en de politie in grensgebieden militaire bevoegdheden verleent. Verder voert de EU para(militaire) operaties uit in de Middellandse zee met behulp van FRONTEX, zoals Operatie Sophia voor de kust van Libië samen met NATO steun, en opleiding en materialen verstrekt aan (para)militaire grensbewaking in andere landen.

De Europese militaire en veiligheidsindustrie is zeer invloedrijk geweest in de discussie rondom migratie en het vorm geven van het beleid om migratie tegen te gaan.

Grote bedrijven in die sector zoals Airbus, Thales, Leonardo en Indra, zowel als lobby organisaties als de Europese Organisatie voor Veiligheid zijn essentiële onderdelen in dit dodelijke ‘spel’. Nadat ze de vraag voor hun grensbeveiligingssystemen hebben verhoogd bieden deze bedrijven hun producten aan als een oplossing voor het stoppen van de migratiestromen, terwijl ze voorheen de oorlogen hebben uitgerust die verantwoordelijk zijn voor diezelfde migratiestromen.

De EU kijkt dezelfde tijd niet alleen de andere kant op maar werkt ook samen, en legitimeert en versterkt regimes in andere landen die de rechten van de mens schenden.

In het laatste decennia alleen zijn er al 80 biljoen euro aan wapens geëxporteerd vanuit de EU naar landen in het Midden Oosten en Noord Afrika. De deal met Turkije heeft de zogenaamde Balkan Route gesloten, waardoor migranten nu via Libië over de Middellandse Zee moeten reizen. Dit veroorzaakt nog meer doden op zee. Tegelijkertijd voedt de EU de opkomst van nationalisme, racisme, xenofobie en islamofobie door vluchtelingen neer te zetten als een veiligheidsrisico.

Tijdens deze infoavond zullen we de bedrijven die profiteren van de grensmilitarisering onder de loep nemen, om zo de noodzakelijkheid van een collectieve reactie te belichten. Samen richten wij ons op het vormgeven van deze reactie, door de onmenselijkheid van deze bedrijven bloot te leggen en zij die verantwoordelijk zijn voor deze onmenselijkheid ervoor te laten boeten.

https://stopthewaronmigrants.noblogs.org

Stop the War on Migrants
The EU is waging a war against migration and the arms’ industry is profiting. Migration is perceived as a security threat in which EU responds by militarising border security, both at its borders but also intervening in third countries.

This include sending armed forces to the borders, erecting security fences (with all kinds of surveillance and detection technology), increasing use of autonomous systems (drones etc), use of military means by border police, (para)military Frontex operations in the Mediterranean, Operation Sophia before the coast of Libya, with support of NATO, and training and providing equipment to (para)military border guards in third countries.

The European military and security industry has been very influential in setting the discourse of a migration-security nexus and shaping the policies to their benefit.

Large arms and technology companies, in particular Airbus, Thales, Leonardo and Indra, as well as lobby organisations, such as the European Organisation for Security (EOS), are key players in this deadly ‘game’. After influencing the market demand towards advanced borders’ security, these companies offer their products as a solution to stop migration flows, while previously have equipped the wars that created them in the first place.

Meanwhile, EU not only turns a blind eye to this process but also cooperates with, and thus legitimises and strengthens, human-rights abusive regimes in third countries by combating migration.

Specifically speaking, in the last decade alone 80 billion euros of arms have been exported from EU countries to the Middle East and North Africa.
The Turkey deal led to the closure of the so-called Balkan route which forces refugees to go to Italy through Libya, resulting in more deaths in the Mediterranean.
At the same time EU feeds the rise of nationalism, racism, xenophobia and Islamophobia by depicting refugees as security threat.

During this info-talk we will delve into the parties who benefit from the further militarisation of the EU borders, highlighting the necessity of a collective response. Together we aim to shape this response by shedding light to this inhumanity and forcing those responsible to pay for it.

https://stopthewaronmigrants.noblogs.org