Blood and Honour leden op protest PVV

English below

Vandaag demonstreerde de PVV met zo’n 1500 aanhangers op de Koekamp in Den Haag. Een groot deel van de opkomst bestond uit extreem-rechtse figuren en organisaties, en er waren zelfs neo-nazi’s aanwezig. Dit was goed terug te zien aan spandoeken met teksten als “Eigen volk eerst” en werd de Hitlergroet gebracht.

Hitlergroet wordt gebracht op PVV manifestatie
Hitlergroet wordt gebracht op PVV manifestatie

Jeroen van den Berg van de Blood and Honour afdeling Ulfhednar was aanwezig met een aantal vrienden. Bij deze neo-nazi groep werd op 18 oktober 2011 een inval gedaan waarbij meerdere vuurwapens werden gevonden (*1).

In het midden, Jeroen van den Berg
In het midden, Jeroen van den Berg

Ook Paul Peters (*2) van het extreem rechtse Identitair Verzet was aanwezig. Paul Peters staat bekend om het feit dat hij in de nacht van 29 april 2001 een joodse begraafplaats vernielde samen met enkele andere rechtsextremisten. Ze sloegen grafzerken kapot en schilderden op tientallen andere zerken hakenkruizen en nazileuzen als ‘Jude Raus’ en ‘Wir sind zuruck’.

Paul Peters deelt stickers uit op PVV manifestatie
Paul Peters deelt stickers uit op PVV manifestatie

Verder waren er leden van de neo-nazi partij Nederlandse Volks Unie en de Nationalistische Volks Beweging. Tevens waren er de fascistische actiegroepen Voorpost en Zwart Front en meerdere neo-nazi’s van het gewelddadige Blood and Honour Nederland aanwezig.

Spandoek met de tekst "Eigen volk eerst"
Spandoek met de tekst “Eigen volk eerst”

Na het PVV protest ging een flinke groep PVV’ers richting het Plein waar een linkse demonstratie aan de gang was die zij probeerden te provoceren. Na een korte confrontatie, waar ook Paul Peters en Jeroen van den Berg bij betrokken waren kwam de politie tussenbeide en werden de PVV aanhangers weggedreven.

Prinsenvlaggen op PVV manifestatie
Prinsenvlaggen op PVV manifestatie

Dit was de eerste manifestatie van de PVV en had een duidelijk extreem-rechts karakter. Vandaag was duidelijk te zien uit wat voor mensen de achterban van de PVV bestaat. Van elke extreem-rechtse groepering waren er mensen aanwezig. Buiten de extreem-rechtse leuzen en spandoeken werden er ook Prinsenvlaggen mee gedragen, deze zijn de PVV niet vreemd aangezien die eerder in hun kantoor hingen (*3). Deze vlag werd in de jaren ’30 gebruikt door o.a. de NSB. Een flink deel van de PVV aanhangers zocht de confrontatie op met politieke tegenstanders. Dit komt voornamelijk doordat PVV aanhangers zich gesterkt voelen door dit protest en de mate waarin dit wordt getolereerd. Dit brengt een gevaarlijke tendens met zich mee. Het is te hopen dat dit niet de weg opent voor dagelijks racistisch geweld op straat.

AFA Nederland

Foto’s Kafka

(*1) http://afa.home.xs4all.nl/alert/4_15/ulfhednar.html
(*2) http://kafka.antenna.nl/?p=4454
(*3) http://nos.nl/artikel/239590-prinsenvlag-bij-pvvraam-verwijderd.html

English
Blood and Honour Members at PVV Protest

The PVV demonstrated today with about 1500 supporters on the Koekamp in Den Haag. A large part of the people in attendance were extreme right individuals and organizations, and there were even neo-nazi’s present. This was clearly visible on banners with texts such as, “Own People First” and the use of the Hitler salute.

Hitler salute is used at the PVV protest
Hitler salute is used at the PVV protest

Jeroen van den Berg from Blood and Honour department Ulfhednar was present with a number of friends. On October 18th 2011, a raid was carried out against this neo-nazi group whereby numerous firearms were discovered (*1).

In the middle, Jeroen van den Berg
In the middle, Jeroen van den Berg

Paul Peters (*2) from the extreme right Identitair Verzet (Identity Resistance) was also in attendance. Paul Peters is infamous for the fact that he desecrated a Jewish cemetery on the night of April 29th, 2001 with several other right wing extremists. They smashed gravestones and painted swastikas and nazi slogans such as Jude Raus and We are back on many other stones.

Paul Peters distributes stickers at PVV demonstration
Paul Peters distributes stickers at PVV demonstration

Furthermore, members of the neo-nazi party NVU (Dutch People’s Union) and NVB (National People’s Movement) were present, in addition to fascist action group Voorpost, Black Front and neo-nazi’s from the violent Blood and Honour Netherlands.

Banner with text, “Own People First”
Banner with text, “Own People First”

After the PVV protest, a large group of PVV supporters went in the direction of het Plein to try and provoke the leftist demonstration that was taking place there. After a small confrontation involving Paul Peters and Jeroen van den Berg, the police came between both groups and the PVV supporters were sent away.

Prince's Flags at PVV demonstration
Prince’s Flags at PVV demonstration

This was the PVV’s first demonstration and it had a clear extreme right character. Today it was clearly visible what kind of people form the base of PVV supporters. Every extreme right group was represented at the demonstration. Besides extreme right slogans and banners, Prince’s Flags were also carried. These are not unknown to the PVV, considering that they used to hang in its offices. This flag was used in the 1930’s by the NSB, the Dutch Nazi Party. A large group of PVV supporters were looking for a confrontation with political opponents, because PVV supporters felt stronger as a result of this protest and the degree to which their extreme right viewpoints are tolerated. This is a sign of a dangerous tendency; we can only hope that this doesn’t open the door to daily racist violence on the streets.

AFA Netherlands

(*1) http://afa.home.xs4all.nl/alert/4_15/ulfhednar.html
(*2) http://kafka.antenna.nl/?p=4454
(*3) http://nos.nl/artikel/239590-prinsenvlag-bij-pvvraam-verwijderd.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s